Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  Severna industrijaska zona
Katastarska opština:  Pančevo

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  750000
Ukupna površina objekata (m²):  0

Slobodan opis lokacije: 

Severna industrijska zona je grinfild lokacija ukupne površine 75 hektara, građevinskog zemljišta u svojini grada Pančeva. Položaj Severne industrijske zone je na: 5km od centra grada pančeva, 8km od Luke ''Dunav'', 30 km od medjunardnog aerodroma ''Nikola Tesla'' i izlazi na državni put drugog reda. Sastoji se od više katastarskih parcela, i pokrivena je sa dva Plana generalne regulacije. Katastrska parcela 9416/8 k.o. Pančevo - površine 8ha 57a 46m2, po nameni se nalazi u proizvodno-poslovnoj zoni. Ova parcela je u kontaktu celinom površine preko 67 ha koju čine katastarske parcele: 9416/9, 9416/4, 9416/3, 9416/7, 9416/6, 9416/2 i 9416/5 i ova celina se po nameni nalazi u grinfild-industrija. U Severnoj idustrijsko zoni u cilju opremanja elektroenergetskom infrastrukturom izgrađena je MBTS 20/04kV, tip EB11, sa jednim energetskim transformatorom 20/0,42kV snage630kVA i dvostruki srednjenaponski (20kV) kablovski priključni vod, kablom XHE-49AZ, 2x(3x(1x150mm)). Na ovoj lokaciji postoji magistralni vodovod Pančevo-Skrobara-Kačarevo sa cevovodom DN 400 i DN 250 na koji je moguće priključenje budućih korisnika. Što se kanalizacije Grad je pokrenuo proceduru za projektovanje i izgradnju ''Potamiškog kolektora'' koji će prihvatiti kanalizacionu mrežu zone. U prvoj fazi do realizacije kolektora, biće neophodan primarni tretman otpadnih voda na samoj parceli investitora sa septičkim jamama i separatorima, a prečišćene v ode će se ispuštati u otvorenu kanalsku mrežu koja pripada slivnom području vodotoka Nadel. U blizini lokacije prolazi razdelni gasovod Batajnica -Pančevo RG 04-07.
 
  NAZAD

Severna industrijaska zona


Pančevo
Južnobanatski okrug
Vojvodina
Površina zemljišta 750000
Površina objekata 0
Broj objekata 0
Različite opcije prema dogovoru
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs