Baza dobavljača Baza lokacija Baza projekata Baza opština Korisnici English

Osnovne informacije: 

 
Naziv lokacije:  KTK '' DJUKA DINIĆ'' NIŠ
Katastarska opština:  Niš

Veličina zemljišta i objekata: 

 
Ukupna površina zemljišta (m²):  48709
Ukupna površina objekata (m²):  24172

Slobodan opis lokacije: 

Na osnovu GUP-a grada Niša, Odluke o primeni urbanističkih planova grada Niša k.p. br.1171,1176/1, 1176/3 i 1180/15 K.O. Niš-Crveni Krst nalaze se u zoni servisa i skladišta.Svi parametri i koeficijenti koriste se iz Pravilnika o opštim uslovima o parcelaciji i izgradnji i sadržini, tako da se za navedenu zonu primenjuje:stepen izgrađenosti makas. 2.1, stepen iskorišćenosti maks. 70%. Urbanistički pokazatelji: Namena: proizvodnja, skladištenje i prodaja/trgovina.Dopunska, moguća namena: pijaca, poligon za obuku vozača, prostor za izložbeno-sajamske manifestacije,magacinski prostor, administrativne usluge, komercijalne usluge, zanatstvo, ugostiteljstvo, servisi, prodaja polovne robe, pumpna stanica, parkinzi, infrastrukturni objekti.Zabranjena namena:stanovanje, javne funkcije. Stepen iskorišćenosti (zauzetosti) građevinske parcela: proizvodni kompleksi 40-60%, poslovno-trgovinski kompleksi do 70%.Indeks (koeficijent) izgrađenosti građevinske parcela: proizvodni kompleksi 0,6-1,2, poslovno-trgovinski kompleksi do 2,1. Pravila izgradnje: objekat se postavlja na minimum 4,00 m od regulacije; ispadi na objektu ne mogu prelaziti građevinsku liniju više od 1,60m; građevinski elementi ispod kote trotora, podzemne etaže mogu preći građevinsku, ali ne i regulacionu liniju. Objekat se postavlja na minimum 3,50 m od granica građevinske parcele. Međusobna udaljenost iznosi najmanje polovinu visine višeg objekta; udaljenost od drugog objekta bilo koje vrste izgradnje ne može biti manja od 4,00 m.Uslovi zaštite susednih objekata: u toku izvođenja radova i pri eksploataciji voditi računa o tehničkim i ekološkim uslovima na susednim parcelama i o bezbednosti objekata izgrađenih na njima (pri kopanju temeljn ih zidova, odvodnjavanju površinske vode, garažiranju vozila, iznošenju šuta, smeća i dr).Najveća dozvoljena spratnost objekata je P+2, moguća izgradnja podzemnih etaža. Najveća dozvoljena visina objekata je 16 m. Na istoj građevinskoj parceli može se utvrditi izgradnja i drugih/pratećih objekata koji su u funkciji glavnog, spratnosti do P+1, stepena iskorišćenosti (zauzetosti) do 70% i indeksa (koeficijenta) izgrađenosti do 2,0- računato na nivou građevinske parcele.Svaki kompleks treba da ima odgovarajuću vezu sa pristupnim saobraćajnicama i dobro organizovan saobraćaj unutar kompleksa-sa lakim pristupom prostoru za parkiranje.
 
  NAZAD

KTK '' DJUKA DINIĆ'' NIŠ


Niš
Nišavski okrug
Južna Srbija
Površina zemljišta 48709
Površina objekata 24172
Broj objekata 10
Kupovina
Građevinsko zemljišteRazvojna agencija Srbije (RAS)
Resavska 13-15, 11000 Beograd, Srbija
T. +381.11.3398.510
F. +381.11.3398.550
E. office@ras.gov.rs